شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۲/۱۶/۲۰۱۹
اذان صبح:۰۵:۰۵:۵۹ - اذان ظهر:۱۱:۵۴:۵۲ - اذان مغرب:۱۷:۳۶:۲۵
بجنورد
۵° c

آیا تمایل دارید در کانال عصر عضو شوید؟

سرویس اجتماعی | کد خبر: ۲۸۰۸۷۳۷
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ - ساعت ۱۳:۴۲
بهمن صبا، دکتر بهرام اصل فتاحی

تاثیر آموزش هوش معنوی با تاکید بر آموزه های قرآنی، بر واکنش به استرس تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

هدف از پژوهش حاضر، بررســی تأثیر آموزش هوش معنوی با تاکیــد بر آموزه های قرآنی، بر واکنش به استرس تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان است.
تاثیر آموزش هوش معنوی با تاکید بر آموزه های قرآنی، بر واکنش به استرس تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان,

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررســی تأثیر آموزش هوش معنوی با تاکیــد بر آموزه های قرآنی، بر واکنش به استرس تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان است. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش، کلیه  شهرستان شبستر بودند که از 1394-95 دانش آموزان پســر پایه دوم متوسطه سال تحصیلی  نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند 40 بین آن ها تعداد  8 و آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه آزمایشــی و کنترل تقسیم شدند و گروه آزمایشی جلسه آموزش هوش معنوی را دریافت کرد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه های استرس ) بود. روایی ابزارها به 1999) و خودکارآمدی تحصیلی(جینکس و مورگان، 1991تحصیلی(گادزلا، روش روایی محتوایی به تائید صاحب نظران رسید و ضریب اعتبار بدست آمده برای پرسش نامه  محاسبه شد. فرضیه های 0/85 و برای پرسش نامه خودکارآمدی تحصیلی 0/83استرس تحصیلی پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش هوش معنوی بر واکنش به اســترس تحصیلی دانش آموزان موثر می باشد. همچنین آمــوزش هوش معنوی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان نیز موثر می باشــد. بنابر این از آن جایی که استرس تحصیلی در دانش آموزان، شیوع بالایی دارد، پیشنهاد می شود در آموزش و پرورش طرحی برای آشنایی مربیان، معلمان، دانش آموزان و خانواده ها با محتوای هوش معنوی در نظر گرفته شود

واژه‌های کلیدی: هوش معنوی، واکنش به استرس تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و آموزه های قرآنی

نویسندگان:

بهمن صبا: دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل. ایران

دکتر بهرام اصل فتاحی: استادیار روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر. ایران

نشریه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی - سال دوم، شماره 4، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

خوانندگان محترم سایت خبری تحلیلی عصر اترک، شما می‌توانید سوژه های خود را به برای ما ارسال کنید تا پس از تأیید با نام شما در سایت و کانال عصراترک درج شود.

شماره تماس با سایت خبری تحلیلی عصر اترک:

058-32230729 - 058-32288068

ارتباط با سردبیر سایت در پیام رسان تلگرام

ارتباط با سردبیر سایت در پیام رسان سروش

آدرس پست الکترونیکی: info@atraknews.com

برچسب ها:

با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر
پایگاه خبری تحلیلی عصر اترک